ALGEMENE VERHUUR- EN VERKOOPSVOORWAARDEN

Tenzij bij andersluidende, uitdrukkelijke en schriftelijke voorwaarden, voorafgaandelijk opgesteld bij overeenkomst, zijn de hiernavolgende Algemene Voorwaarden, respectievelijk van toepassing voor een verhuur of verkoop steeds van toepassing bij onze firma die de medecontractant, huurder of koper verklaart te kennen en te aanvaarden. Met de aankoop-, huur-, of betalingsvoorwaarden van een medecontractant kan nooit rekening gehouden worden.

 1. Sluiting huurovereenkomst:
  De totstandkoming van een huurcontract tussen de verhuurder (hierna ‘Geerits Verhuur NV’) en de huurder (hierna ‘klant’) vereist alle nodige vermeldingen (beschrijving, leveringsadres, prijs alsook huurtermijn) betreffende het materiaal dat hij wenst te huren. Aanvaarding van een huurcontract door de verhuurder gebeurt uitsluitend schriftelijk door middel van mail of fax. Na het afsluiten van dergelijk contract geldt automatisch de erkenning en respectering van de voorwaarden, die de verhuurder heeft opgesteld, door de huurder.

   
 2. Berekening (huur)prijzen:
  De basishuurprijzen zijn berekend voor acht uren per werkdag en vijf werkdagen per week. Ingeval de huurder meer dan acht uren per dag en/of meer dan vijf dagen per week het gehuurde materieel aanwendt, zal de huur in verhouding tot de werkelijke werkduur aangerekend worden en heeft de huurder de plicht de verhuurder hiervan direct op de hoogte te stellen.

         Ingeval de huurder minder dan acht uren per dag en/of minder dan vijf dagen per week het gehuurde materieel aanwendt, blijft de basishuurprijs als minimum te          betalen.

         Indien de huurder de meldingsplicht niet respecteert, en het materieel langer gebruikt dan de overeengekomen uren, heeft de verhuurder het recht de                            basishuurprijs recht evenredig aan te passen aan de werkelijke uren dat het materieel gebruikt werd en dit vanaf de eerste dag van de verhuur.

         Alle prijsaanbiedingen zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst. De aan de verhuurder overgemaakte orders evenals de door de            vertegenwoordigers afgesloten overeenkomsten zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging door de verhuurder. De orderbevestiging wordt geacht de juiste            weergave te zijn van de overeenkomst indien binnen de acht dagen van de verzending van die bevestiging geen schriftelijke bezwaren worden ingebracht. Alle            prijzen zijn steeds exclusief btw. alle lasten, taksen, intresten en douanekosten -tegenwoordige, toekomstige of achterstallige- vallen ten laste van de                            medecontractant.

 1. Leveringsvoorwaarden:
  De in ontvangst name van het materiaal gebeurt door ondertekening van de aflevering bon. Hierbij bevestigt de huurder dat hij het materieel in goede staat heeft ontvangen. De verhuurder mag ervan uitgaan dat de ondertekenaar hiervoor gevolmachtigd is. Indien dit niet het geval is dient de huurder de verhuurder hiervan op voorhand in kennis te stellen.
  Leverings- en uitvoeringstermijnen gelden steeds als benaderend en verbinden de vennootschap niet. Te late leveringen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding. In geval van overmacht kan de verhuurder opteren de gesloten overeenkomst op te schorten of zelf te annuleren. Leveringen van goederen of diensten door derden, zelfs mits tussenkomst van de verhuurder, vallen buiten diens aansprakelijkheid.

   
 2. Huurperiode:
  De huurperiode gaat van start vanaf het moment waarop het materieel het werkhuis van de verhuurder verlaat en wordt afgeleverd op de afgesproken plaats. Afmelding van het gehuurde materieel dient de huurder schriftelijk en tijdig door te geven aan de verhuurder. De huurder dient te allen tijde ervoor te zorgen dat het gehuurde materieel bereikbaar is voor de verhuurder, hetzij voor de ophaling, hetzij voor uit te voeren onderhoud.

   
 3. Gebruik materieel en schade:
  De verhuurder dient bij levering de huurder te onderrichten betreffende het gebruik en onderhoud van het materieel. De huurder verklaart uitdrukkelijk de onderrichtingen te hebben begrepen en toe te passen, en de in acht te nemen veiligheidszorgen te kennen en te zullen respecteren. De huurder zal als een goede huisvader zorg dienen te dragen voor het materieel en zal er steeds op toezien dat dit geen gevaar oplevert voor derden. Defecten of schade aan het materieel op de werf, op de baan en op de om het even welke plaats, zijn steeds ten laste van de huurder.

          Indien de verhuurde goederen door de medecontractant worden verkocht, heeft de verhuurder naast de vervangingswaarde van de verkochte goederen recht               op een schadevergoeding van 30% van deze vervangingswaarde.

          Het materieel wordt geacht zich bij de levering in goede staat te bevinden en moet in dezelfde staat terug worden afgeleverd. Alle kosten om het materieel weer           in goede staat te brengen zijn steeds ten laste van de huurder.

 1. Onderhoud:
  Herstellingen en onderhoud aan het materieel dienen uitsluitend door het personeel van de verhuurder uitgevoerd te worden. Deze herstellingen gebeuren aan de geldende tarieven. De huurder is verplicht om elk defect te melden aan de verhuurder, en ervoor te zorgen dat het materieel te allen tijden bereikbaar is voor de verhuurder, om dienvolgens de herstellingen op een veilige manier uit te voeren.

  De verhuurder staat in voor het onderhoud van het materieel, doch is een onderhoudsplicht van kracht voor de huurder, die beperkt blijft tot het reinigen van het materieel, om verdere werking op een veilige manier te laten verlopen.
   

 2. Schade en verzekering:
  Verzekering op eigen initiatief:
  De huurder verbindt er zich toe om gedurende de huurperiode zijn burgerlijke aansprakelijkheid voor schade aan goederen en/of personen uit hoofde van het gebruik/bezit van het materieel te verzekeren, alsmede het verlies van het materieel door brand of aanverwante risico’s ter waarde van het te verzekeren bedrag. De huurder moet op elk moment op eenvoudig verzoek van de verhuurder dit verzekeringsattest kunnen voorleggen.

  Verzekering op initiatief van de verhuurder:
  Tevens biedt de verhuurder de mogelijkheid om een machinebreukverzekering af te sluiten. Dit akkoord dient uitdrukkelijk voorafgaand en schriftelijk te gebeuren. Deze -optionele- machinebreuk bedraagt 5% van het huurbedrag van het gehuurde materieel, excl. BTW en excl. andere kosten vermeld op de factuur. Deze premie zal onder een aparte rubriek op de factuur te zien zijn en is vrij van BTW. Per schadedossier dat de verhuurder dient te behandelen, is er een vastgestelde vrijstelling van 730,00 euro, alsook een eenmalige administratiekost van 10,00 euro.
  De huurder dient bij het afsluiten van het huurcontract de verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk in kennis te stellen van zijn beslissing omtrent de verzekering, zodat geen van betrokken partijen aansprakelijk kan worden gesteld op de wijze die het voorval tegenspreekt. 
   

 3. Sancties:
  In geval van niet-naleving van het huurcontract door de huurder, mag de verhuurder op elk moment het contract beëindigen en zijn materieel terugvorderen.

   
 4. Eigendom:
  Betreft huurcontract:
  Alle verhuurde goederen zijn en blijven te allen tijde eigendom van de verhuurder. De huurder onthoudt zich ervan veranderingen of accessoires aan te brengen aan het materieel, zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van de verhuurder.
  De huurder verbindt zich er toe om het materieel op dezelfde plaats te bewaren als waar deze werd geïnstalleerd.
  Het is de huurder verboden om het materieel zelf of door derden te verplaatsen tenzij dit voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen met de verhuurder. 

  De huurder is steeds verplicht melding te maken van waar het materieel zich bevindt. Indien de huurder onjuiste informatie doorgeeft, of bij wantrouwen bij de verhuurder, mag de verhuurder te allen tijde het materieel terugvorderen zonder hierover overleg te plegen met de huurder.
  De huurder verbindt zich er toe om elke poging tot in bezitnamen van het materieel door een derde op welk danige wijze dan ook (beslag, diefstal,..) hier onmiddellijk een melding van te maken bij de verhuurder.

  Betreft koopcontract:
  Geleverde of in voorkomend geval, nog te leveren goederen, blijven eigendom van de verhuurder tot het moment de factuur integraal betaald is. In geval van wanbetaling kan de verhuurder alsnog het materieel opeisen. Bij annulering door de cliënt van een bestelling of uitvoeringsovereenkomst zal deze een forfaitair bedrag van 30% verschuldigd zijn.
   

 5. Onderverhuur:
  Het is de huurder in geen enkel geval toegestaan het materieel te onderverhuren. Enkel na uitdrukkelijk voorafgaand schriftelijk akkoord van de verhuurder is onderverhuring toegestaan en dient de huurder erop toe te zien dat de onderhuurder voormelde verplichtingen naleeft, alsmede dat hij de bewaring overdraagt aan de onderhuurder.
   
 6. Vervoerskosten en risico’s:
  Het materieel zal onder de zorgen van de huurder afgehaald worden. De hiermee verbonden risico’s en vervoerskosten, zowel bij het afhalen als bij het terugbrengen, zijn steeds in laste van de huurder. Ook de aan de verhuurder gerichte overheidsbetwistingen (verkeersovertredingen, niet-veilig markeren van werkruimte op openbare weg/plaats, parking innemen zonder aanvraag,…) zullen een op een worden door gefactureerd aan de huurder, met een meerdering van 10,00 euro excl. btw administratiekost.

   
 7. Verbrekingsvergoeding:
  De partij die een overeenkomst tot de verhuur van goederen opzegt vooraleer de uitvoering is begonnen, is aan de andere partij van rechtswege en zonder aanmaning een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 30% van de waarde van de uit te voeren verhuur. Is echter reeds de verhuur gestart, dan is ten titel van forfaitaire schadevergoeding en zonder aanmaning 60% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

   
 8. Waarborg bij verkoop:
  Indien het een verkoop betreft van tweedehands materieel “in de staat waar het zich bevindt” wordt geen enkele waarborg, onder welke vorm ook, toegekend.
  indien het een verkoop betreft van tweedehands materieel, waarvan uitdrukkelijk waarborg toegekend wordt op het verkoopcontract, of een verkoop van nieuw materieel, dan wordt deze waarborgtermijn op het contract bepaald. Deze kan echter nooit zes maanden overschrijden. Deze waarborg houdt in dat de verkoper waarborgt dat alle machines en onderdelen, die hij verkocht heeft vrij zijn van gebreken in materieel en constructie. Deze waarborg beperkt zich tot het gratis herstellen of vervangen door de verkoper bepaald, van de machine of van onderdelen ervan. De werkuren en de vervoer- en reiskosten zijn niet in de waarborg inbegrepen. Het defecte toestel of onderdeel dient franco aan de werkhuizen van de verkoper bezorgd te worden. Na onderzoek wordt door de verkoper bepaald of het defect al dan niet te wijten is aan materieel- of constructiefouten. Zijn uit de waarborg gesloten: stukken, beschadiging, ongevallen,… te wijten aan overdadig of abnormaal gebruik, tekort aan verzorging, ontoereikend onderhoud, vergetelheid of onervarenheid van diegenen die zich van het materieel bedienen. De waarborg vervalt eveneens indien de koper het materieel laat herstellen of doet ombouwen door derden. Om de waarborg te kunnen inroepen moet de koper de verkoper onmiddellijk per aangetekend schrijven op de hoogte brengen van de gebreken die hij heeft vastgesteld.

   
 9. Betalingsvoorwaarden:
  Alle betalingen dienen te gebeuren op de maatschappelijke zetel van de firma, netto contant, zonder korting, vóór de vervaldag op de factuur in Euro’s of in de valuta waarin de factuur is opgesteld.
  R
  ekeningen die niet betaald worden op de gestelde en/of overeengekomen vervaldag, worden rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling onderworpen aan een nalatigheidsintrest ten belope van 1% maand.
  Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zal bovendien, schadeloosstelling voor de buitengerechtelijke inningskosten van de schuldvordering (zoals personeelskosten, administratiekosten, beheerskosten,…), het bedrag van de hoofdsom forfaitair verhoogd worden met 10% van de hoofdsom, met een minimum van 50 euro en onverminderd de intrestkosten. Deze vergoeding is verschuldigd naar de verwijlintresten en de eventuele invorderbare procedurekosten en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling (art. 1147 en 1162 Burg. Wetboek).
  Door het niet-betalen van één van de facturen op de vervaldag, of de gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de verbintenissen door de medecontractant, worden alle schuldvorderingen op diezelfde medecontractant onmiddellijk opeisbaar en kan, naar eigen goeddunken, de uitvoering van de lopende contracten opgeschort worden of geheel of gedeeltelijk als nietig beschouwd worden.
  Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. (Belgische Arbitrage Instelling vzw) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge. Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

 

 

                            -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------